BU CAS CS 532 A1 - Fall 2005, Computational Geometry
(Professor Shang-Hua Teng)