BU CAS CS 599 - Fall 2008, Algorithmic Game Theory (Professor Shang-Hua Teng)